Alarmsõiduki juhi kutseoskusnõuded

Alarmsõiduki juhi kutseoskusnõuded

Nõuete rakendusala ja kehtivus

 1. Nõuded on aluseks alarmsõiduki juhi (edaspidi juht) koolitamisel ja eksamineerimisel, kehtestades nõuded juhi teadmistele, oskustele ja käitumisele.
 2. Nõuded kehtivad isikutele, kes oma tööülesannetest tulenevalt juhivad alarmsõidukeid.


Juhi teadmistele esitatavad põhinõuded

Juht peab teadma:

 1. alarmsõiduki kasutamist reguleerivate õigusaktide nõudeid
 2. alarmsõiduga seotud täiendavaid ohtusid
 3. alarmseadmete kasutamist ja nende mõju teistele liiklejatele
 4. sõiduki konstruktsioonist ja kasutusalast lähtuvaid täiendavaid ohtusid
 5. õigeid juhtimisvõtteid äärmuslikes liiklusolukordades
 6. oma teeninduspiirkonna tee- ja liiklustingimusi ning sihtpunkti asukohti
 7. kannatanule esmaabi andmise ja elustamise võtteid


Juhi oskustele esitatavad põhinõuded

Juht peab oskama:

 1. kasutada alarmseadmeid olenevalt vajadusest ja liiklusolukorrast
 2. teha alarmsõiduk teistele liiklejatele nähtavaks ja kuuldavaks ning anda edasi oma kavatsusi liikumissuuna jätkamisel või muutmisel
 3. oma käitumisega nõuda alarmsõidukile teeandmist, kasutada seda ohutult ning kiirelt, kui selleks on võimalus
 4. hinnata ja ette arvata teiste liiklejate käitumisest tulenevaid ohte ja vastavalt sellele tegutseda
 5. kasutada asukoha kaarti sihtpunkti määramiseks
 6. valida kõige kiirem ja ohutum tee sihtpunkti jõudmiseks olenevalt aastaajast ja liiklusintensiivsusest
 7. valitseda sõidukit äärmuslikes liiklusolukordades
 8. osutada kannatanule esmaabi ja kasutada elustamisvõtteid


Nõuded juhi käitumisele

Juht peab ohutu sõitmise tagamiseks rakendama kõiki vajalikke juhtimisvõtteid, kasutama alarmsõidukile ettenähtud õigusi ainult äärmise vajaduse korral ja riskantseid juhtimisvõtteid ainult äärmuslikes liiklusolukordades.


Lisanõuded tulenevalt sõiduki konstruktsioonist ja kasutusalast

 1. Paakauto juht peab teadma täiendavaid ohte, mis tulenevad paagi vedelikuga täitmise erinevatest kogustest, ja oskama äärmusolukordades autot valitseda.
 2. Kiirabiauto juht peab teadma kannatanu seisukorrast tulenevaid riske äärmusolukordades sõitmisel ja oskama sellele vastavalt tegutseda.
 3. Jälitusauto juht peab teadma jälitussõidu iseärasusi ja oskama lubatud võtteid täiuslikult kasutada.