Seadused ja määrused

Siin lehel on informatsioon autojuhtimisest, juhilubade saamist ja liiklusega seonduvad seadused.

 1. Liiklusseadus
 2. Liikluseeskiri
 3. Liiklusjärelevalve teostamise kord
 4. B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklik õppekava
 5. Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid
 6. Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded
 7. Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord
 8. Mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisenõuded, eelneva ja perioodilise tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisetõendite vormid
 9. Nõuded mootorsõidukijuhi esmaabialasele väljaõppele
 10. Joobeseisundi tuvastamise ja joobeastme määramise ning joobeastme määramise otsuse vaidlustamise kord
 11. Haigus- või väsimusseisundi tuvastamise kord
 12. Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise kord ja määrad
 13. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded
 14. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri
 15. Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri
 16. Liikluskindlustuse seadus
 17. Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord
 18. Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused
 19. Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord
 20. Liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljaandmise tingimused
 21. Laste liikluskasvatuse kord
 22. Teeseadus
 23. Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid
 24. Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord
 25. Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri
 26. Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri
 27. Ohtlike veoste autoveo eeskiri
 28. Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine
 29. Nõuded mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsioonile, riiklik õppekava ning õpetajale koolitamise õigust tõendava tunnistuse andmise ja kehtetuks tunnistamise eeskiri
 30. Jalgratturi ja mopeedijuhi eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskiri