Nõuanded sõiduõpetajale

Sõiduõpetaja mõju on õppeprotsessi vältel õpilasele kõige suurem. Kursustel tohib sõitu õpetada ainult vastava kutsetunnistusega juht. Sõiduõpetajal peab olema hea ideeline ettevalmistus. Tal peavad olema algteadmised pedagoogikast, psühholoogiast ja õppemetoodikast. Sõiduõpetaja peab hästi tundma õppeauto ehitust ja hooldamist, kehtivaid liikluseeskirju ning liiklusohutuse aluseid. Kõiki neid teadmisi ja oskusi tuleb pidevalt täiendada. Erakordselt tähtis on sõiduöpetaja isiklik eeskuju: järjekindlus, täpsus, nõudlikkus, tööarmastus, tagasihoidlikkus, kutsemeisterlikkus.

Lisaks liiklusolude jälgimisele peab ta ette nägema ja ennetama õpilase võimalikud väärtegevused. Tavalise juhi keskmine reageerimisaeg sõidu ajal on kuni 1 sekund. Õpilasel ulatub see 1,5 sekundini. Õpetaja peab aga reageerima märgatavalt kiiremini, umbes 0,5 sekundi jooksul.

Sõiduõpetaja üldjuhendid

 1. Sõidutund peab toimuma õppeprogrammi raames üksikasjalikult läbimõeldud plaani alusel.
 2. Tunni alguses räägitakse lühidalt selle sisust. Selgitatakse tarvidust juhtimise ajal keskenduda. Vajadust mööda korratakse seda märkust ettevaatlikult ja sobival hetkel ka sõidu ajal,
 3. Kõik selgitused antakse õpilasele jõukohaselt ja arusaadavalt, pidades kinni selgitatavate elementide õigest järjekorrast.
 4. Õpilane ja õpetaja ei tohi õppetunni ajal autos suitsetada.
 5. Kui sõiduöpetaja juhib harjutusväljakule sõites ise autot, tehakse seda õigete võtetega, kiirustamata, täielikult täites liikluseeskirju. Õpilasel peab jääma selge ettekujutus sellest, kuidas autot õigesti juhtida.
 6. Tundi alustatakse eelmise tunni harjutuste kordamisega.
 7. Iga uut harjutust selgitatakse aeglaselt ja täpselt, vajaduse korral ise ette näidates. Õpilasel lastakse harjutust mitu korda korrata, kuni ta oskab seda iseseisvalt täita.
 8. Õpilaselt tuleb nõuda oskust selgitada ja põhjendada iga tegevust. Seda tehakse aga alles pärast nõutud elementide täitmist.
 9. Sõidu ajal jälgitakse õpilase iga liigutust. Vigadele juhitakse 'tähelepanu aeglaselt, kannatlikult ja häält kõrgendamata. Vigu pole sobiv rõhutada. Tuleb teada, et õpilane on kursusele tulnud vabatahtlikult ja ta on huvitatud täiusliku sõidutehnika omandamisest. Sellepärast on vigade korral sobiv piirduda märkusega: ,,see ei olnud suur viga", "tegemist oli mõningase tähelepanematusega" vms. Tunni lõpul juhitakse taktiliselt ja rahulikult tähelepanu esinenud vigadele ja selgitatakse, missuguseid ohtlikke tagajärgi need võinuksid põhjustada iseseisval juhtimisel.
 10. Õpilasele antakse võimalikult täielik iseseisvus. Juhtimisse sekkutakse ainult jämeda vea korral, et vältida ohtlikku olukorda.
 11. Õppeauto peab olema tehniliselt korras, pestud ja koristatud. Juhiruumis ei tohi olla tähelepanu hajutavaid ja segavaid esemeid (ajalehed, kandekotid, pildid, lillevaasid, mänguasjad vms.).